Prevalenca AF kod takmičara nije dovoljno poznata, iako se predpostavlja da je viša nego u opštoj populaciji. Kod približno 40% sportista sa AF, može se pronaći uzrok kao što je WPW sindrom, kardiomiopatija ili tihi miokarditis. Korišćenje doping supstanci kao što su anabolički steroidi, mogu prouzrokovati AF kod sportista.

Kateter ablacija plućnih vena još uvek nije prepoznata kao rutinska procedura kod fokalnih AF, zbog niske stope uspešnosti (50-80%) i značajnih komplikacija (stenoza plućne vene, tamponada, moždani udar u 3-10%). Sportistima sa neuspešnom kontrolom ritma ili sportistima na terapiji za kontrolu srčane frekvencije može zatrebati antikoagulantna terapija, uzimajući u obzir faktore rizika za razvoj tromboembolijskih događaja.

Preporuke

Vidi tabelu 9.
Za sportiste sa AF i ventrikularnom preekscitacijom: vidi ventrikularna preekscitacija. Antikoagulantna terapija isključuje iz sporta osobe sa rizikom od telesnih udara i traume (vidi Tabelu 1).

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.