Merenje koronarne rezerve protoka transtorakalnom Doppler ehokardiografijom, predstavlja relativno novu dijagnosticku metodu za nenvazivnu procenu koronarne bolesti, ciji je razvoj i primenu u svakodnevnoj klinickoj praksi omogucio tehnoloski napredak u ultrazvucnoj tehnologiji. Njom se omogucuje vizualizacija koronarnih arterija i zahvaljujuci merenjima brzine protoka krvi u epikardnoj arteriji moguce je kvantitativno proceniti fizioloski znacaj koronarne stenoze.

Ova metoda ima prednost u odnosu na standardne neinvazivne metode u određivanju fiziološkog značaja intermedijarnih suženja na koronarnoj arteriji kada je i angiografski teško proceniti hemodinamski značaj lezije, a i prednost u odnosu na stres ehokardiografske testove: 1) kada je potrebno proceniti značajnost stenoze na različitim koronarnim arterijama kod višesudovne koronarne bolesti; 2) kod pacijenata posle infarkta miokarda kada je zbog već postojećeg poremećaja pokretljivosti zida leve komore ponekad otežana interpretacija stres testa; 3) i naravno kod pacijenata koji iz različitih razloga nisu u stanju da izvedu adekvatan test fizičkim opterećenjem. Time se dokazuje, sa dijagnostičke strane postojanje miokardne ishemije pre revaskularizacije i opravdava izvođenje revaskularizacione procedure, što je svakako značajna prednost u odnosu na nekritičnu primenu revaskularizacionih procedura

Kurs ce obuhvatiti sledece teme:

Patofizioloske osnove: koronarna cirkulacija i koronarna bolest (2 casa)

Koronarna rezerva u razlicitim patoloskim stanjima (2 casa)

Savladavanje ehokardiografskih preseka za vizualizaciju koronarnih arterija (1 cas)

Stresori i tehnike: Mehanizmi delovanja i farmakoloske karakteristike dipiridamolskog i adenozinskog testa (1 cas)

Indikacije i kontraindikacije za merenje koronarne reserve (1 cas)

Preporuke i zamke u tumacenju dobijenih rezultata testa (2 casa)

Dijagnosticki i prognosticki znacaj merenja koronarne reserve (1 cas)

Kurs ce se sastojati od predavanja po navedenim temama i od prakticne nastave, tokom koje ce polaznik posle edukacije sa mentorom u vidu 10 izvedenih testova, morati da samostalno uz superviziju mentora izvede 30 dijagnostickih testova.

Kurs je namenjen doktorima specijalistima i na specijalizaciji iz interne medicine i kardiologije koji su upoznati sa tehnikom ehokardiografskog pregleda srca.

Na kraju kursa se dobija sertifikat.