Stres ehokardiografija je široko prihvaćena tehnika za procenu i stratifikaciju rizika pacijenata sa poznatom ili suspektnom koronarnom bolesti.

Ova metoda je zaživela u kliničkoj praksi zahvaljujući svojoj širokoj dostupnosti, niskoj ceni i odsustvu jonizujućeg zračenja. Njena glavna prednost u poređenju sa drugim dijagnostičkim tehnikama je visoka dijagnostička i prognostička tačnost.

U poslednjih nekoliko godina, indikacije za primenu ove metode su se proširile i sada ne obuhvataju samo dijagnostiku, prognozu i stratifikaciju pacijenta sa koronarnom bolesti već se primenjuje kod pacijenata sa idiopatskom dilatativnom kardiomiopatijom, hipertenzijom i sa određenim valvularnim manama.

Zbog toga stress ehokardiografija iako etablirana kao izuzetna dijagnostička metoda u ishemijskoj bolesti srca, predstavlja metodu koja se i dalje razvija i nalazi primenu u različitim područjima kliničke kardiologije.

Kurs će obuhvatiti sledeće teme:

  • Patofiziološke osnove: koronarna cirkulacija i koronarna bolest (2 časa)
  • Stersori i tehnike: Mehanizmi delovanja i farmakološke karakteristike pojedinih preparata i vrste testova (1 čas)
  • Indikacije i kontraindikacije za stres ehokardiografiju u koronarnoj bolesti (1 čas)
  • Ishemijska bolest srca: segmentna analiza pokretljivosti zidova i procena funkcije leve komore, testovi za procenu vijabilnosti (2 časa)
  • Farmakološki testovi u posebnim indikacijama: hipertenzija, dilatativna kardiomiopatija i valvularna obolenja (2 časa)
  • Preporuke za stres ehokardiografiju (1 cas)

Kurs će se sastojati od predavanja po navedenim temama i od praktične nastave, tokom koje će polaznik posle edukacije sa mentorom u vidu 30 izvedenih testova, morati da samostalno uz superviziju mentora izvede 100 dijagnostičkih testova.

Kurs je namenjen doktorima specijalistima i na specijalizaciji iz interne medicine i kardiologije koji su upoznati sa tehnikom ehokardiografskog pregleda srca.

Na kraju kursa svi polaznici će dobiti sertifikat o obucnosti za izvođenje stresne ehokardiografije.