Produžen QT interval je definisan kao QT interval korigovan srčanom frekvencijom (u skladu sa Bazett-ovom formulom) izmeren u II odvodu koji je veći od 440 ms za muškarce i 460 ms za žene 94. Kongenitalni produžen QT sindrom je udružen sa genetskim defektom srčanih K i Na kanala što rezultuje produženom repolarizacijom komora i predispozicijom za torsade de pointes i ventrikularnu fibrilaciju. Da bi se isključio potencijalni uzrok stečenog produženog QT intervala, treba prvo ispitati sniženje elektrolita (npr. hipokalijemija) ili hronično uzimanje lekova koji mogu produžiti repolarizaciju (kao što su neki antibiotici, antihistaminici, itd.). Sportiste sa graničnim vrednostima treba proceniti na osnovu testa opterećenja i 24h Holter monitoringa. Genetsko testiranje je obavezno kada se zahteva definitivna dijagnoza zbog podele rizika na osnovu genotipa i zahtevane terapije. Kongenitalni QT je kontraindikovan za bilo koji tip sporta, čak i bez dokumentovane aritmije.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.