Najčešći uzroci pojave aortne regurgitacije su urođena bikuspidalna aortna valvula, reumatska lezija, infektivni endokarditis, mitralna stenoza, disekcija aorte, sistemska arterijska hipertenzija i reumatoidni spondilitis. Aortna regurgitacija izaziva dilataciju kaviteta leve komore sa povećanjem dijastolnog i sistolnog volumena LK. Bradikardija može pogoršati hemodinamske procese, produženjem trajanja dijastole i povećanjem volumena povratnog toka krvi. Sportisti sa hroničnom kompenzovanom aortnom regurgitacijom bez simptoma i tegoba mogu biti dugi niz godina. Kada se pojavi disfunkcija leve komore dolazi do pojave simptoma, kao što su dispneja pri naporu, aritmije i u izraženim slučajevima angina.

Dijagnoza

Aortna regurgitacija se može otkriti auskultacijom, a povećanje leve komore se dijagnostikuje ehokardiografijom sa upozorenjem da se kavitet i dimenzije LK povećavaju kod zdravih sportista kao posledice dugodišnjeg treniranja. Ovo treba imati na umu kod procene dimenzija leve komore u prisustvu aortne regurgitacije. Test opterećenja (ergospirometrija) može biti koristan u sagledavanju tolerancije na napor i treba ga sprovoditi do stepena opterećenja koje odgovara tamičarskom sportu da bi se tačno procenila specifična tolerancija napora. Zbog moguće progresije aortne regurgitacije preporučuje se periodična procena.

Klasifikacija

Hemodinamske promene kod AR se mogu klasifikovati na sledeći način:

  1. Blagog stepena = odsustvo perifernih znakova AR, normalna funkcija i veličina LK, veličina leve pretkomore; mala dimenzija mlaza regurgitacije na Dopler ehokardiografiji.
  2. Srednjeg stepena = Periferni znaci AR, blago do umereno uvećanje LK, normalna sistolna funkcija, umerena dimenzija regurgitacijskog mlaza na Dopler ehokardiografiji.
  3. Visokog stepena = Periferni znaci AR, uočena dilatacija leve komore/ili dokaz o disfunkciji LK; uvećanje veličine leve pretkomore, kao i uvećani povratni mlaz krvi dijagnostikovan Dopler ehokardiografijom.

Preporuke

Videti tabelu 3.
Preporuke za sportiste sa Marfanovim sindromom treba pogledati u posebnom poglavlju.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.