Opšte je mišljenje da asimptomatski sportisti sa preekscitacijom na 12 kanalnom EKG u odsustvu strukturnih oboljenja srca imaju nizak, ali prisutan rizik od ISS. Procena rizika kod ovih sportista je zasnovana na elektrofiziološkom ispitivanju i uključuje merenje refrakternosti akcesornog puta i izazivanje AF da bi se registrovao najkraći preekscitacioni RR interval (sadašnji kriterijumi su trajanje < 240 ms tokom izazvane AF i < 220 ms tokom napora ili infuzije izoproterenola), prisustvo više akcesornih puteva ili lako izazivanje AF, smatra se da su udruženi sa povišenim rizikom od ISS.

Danas, uz visoku stopu uspeha i nisku stopu komplikacija, kateter ablacija akcesornog puta je postala metoda prvog izbora lečenja (čak i asimptomatskih) sportista sa preekscitacijom. Stoga, ovim sportistima treba savetovati ovaj metod, a odluka se donosi za svakog pojedinca posebno. Za one sportiste koji odbiju ablaciju ili kada je procedura udružena sa visokim rizikom, takmičarske sportske aktivnosti mogu ipak biti dozvoljene ukoliko elektrofiziološko ispitivanje pokaže odsustvo kriterijuma za povećani rizik (navedeni ranije) i posebno kratke refrakternosti u miru i tokom napora ili infuzije izoproterenola. U svim drugim slučajevima kateter ablacija treba da bude urađena.

Obratiti pažnju na to da je kod dece mlađe od 12 godina, rizik od nastanka AF i/ili ISS nesiguran i procena rizika može biti odložena.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.