Atrijalni flater je neuobičajen za mladu zdravu populaciju. Čest tip elektrofiziološke osnove za atrijalni flater je reentrat kružno kretanje u smeru kazaljke na satu oko trikuspidne valvule. Kod osoba sa atrijalnim flaterom treba isključiti postojanje organskog srčanog oboljenja, kao što je kardiomiopatija, pošto je to često osnova ove aritmije. Atrijalni flater može da dovede do povećanog tromboembolijskog rizika i da ugrozi život potencijalnim provođenjem 1:1 na komore.

Kateter ablacija istmusa je visoko efikasna i sigurna procedura i preporučuje se kao terapija izbora kod sportista. Antikoagulantna terapija u atrijalnom flateru je po istim preporukama kao i za AF. Kada je prisutna kombinacija atrijalnog flatera i fibrilacije, preporučuje se ablacija istmusa, praćena lekovima za AF (“hibridna terapija”).

Preporuke

Vidi tabelu 9.

Sportisti sa strukturnim oboljenjem srca i atrijalnim flaterom mogu učestvovati u takmičarskim sportovima u skladu sa ograničenjima same bolesti, ali nakon uspešne kateter ablacije i odsustva aritmija više od tri meseca. Za sportiste sa atrijalnim flaterom i ventrikularnom preekscitacijom: vidi ventrikularna preekscitacija. Sportisti koji zahtevaju antikoagulantnu terapiju ne smeju da učestvuju u sportovima u kojima može doći do telesnih udara i traume (Tabela 1).

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.