Većina pacijenata sa ICD ima srčano oboljenje koje je per se kontraindikacija za takmičarski sport. Prava efikasnost ICD u prekidu malignih aritmija tokom vežbanja preostaje da se dokaže. Pošto pacijenti sa ICD mogu imati korist od programskih vežbi koje su nadgledane i malog intenziteta, čini se mudrim da se ovim osobama dozvoli učešće u sportovima sa malim dinamskim i statičkim zahtevima, koji ne nose rizik od oštećenja aparata i ne stvaraju maligne VT (poput tosade de pointes u kongenitalnom QT sindromu i polimorfnim kateholaminergičkim ventrikularnim tahikardijama). Sportsko učešće može se dozvoliti najmanje 6 meseci nakon ugradnje ICD ili nakon poslednje epizode aritmija koje su zahtevale uključivanje defibrilatora (uključujući pacing, antitahikardija pacing ili šok). Dalje, da bi se smanjio rizik od neodgovarajućih šokova na sinusnu tahikardiju uzrokovanu vežbanjem, treba pravilno odrediti graničnu vrednost srčane frekvencije testom opterećenja i 24h Holter monitorigom.

Preporuke

Vidi tabelu 9

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.