Prolaps mitralnog zaliska je u najvećem broju slučajeva povezan sa miksomatoznom degeneracijom zaliska. Obično se pojavljuje kod visokih ljudi u kojima ima porodičnih slučajeva PMV. Ishemijska miokardiopatija i hipertrofična opstruktivna miokardiopatija su potencijalni sekundarni uzroci prolapsa mitralnog zaliska. Mitralna regurgitacija je često povezana sa PMV. Dodatno se mogu pojaviti poremećaji srčanog ritma (bradi ili tahiaritmije), a potom i endokarditis, sinkope i embolizam.

Dijagnoza

Tipičan auskultatorni nalaz je kasni endsistolni klik i šum koji nastaje usled kasne sistolne ili holosistolne regurgitacije. Produženje i zadebljanje listića zalistaka, stepen mitralne regurgitacije i dimenzije leve komore, kao i njena funkcija se procenjuju ehokardiografski. U evaluaciju treba uključiti i test opterećenja i Holter monitoring radi dokazivanja prisutva aritmija. Preporučuje se godišnja kardiološka procena, zato što se regurgitacija može pogoršavati zbog progresivne degeneracije listića mitralnog zaliska.

Preporuke

Videti u tabeli 3.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.