Iako su ovi pacijenti boljeg kliničkog statusa nakon zamene srčanog zaliska mortalitet u dužem periodu praćenja je povećan u odnosu na kontrolnu grupu. Takođe treba naglasiti da mnogi pacijenti sa normalnim hemodinamskim statusom u mirovanju imaju abnormalne vrednosti tokom vežbanja i napora. Prema tome je neophodno sprovesti testove opterećenja (udružene sa kardioplumonalnim analizama) do nivoa opterećenja koji odgovara sportu u kojem sam sportista učestvuje. Pacijenti sa mehaničkim, veštačkim zaliscima (ili biosintetskim zaliscima u pojedinim slučajevima) zahtevaju primenu antikoagulantne terapije što nadalje ograničava njihove mogućnosti za učestvovanje u takmičarskim sportovima. Pacijenti sa veštačkim srčanim zaliscima moraju proći periodične kontrole i procene.

Preporuke

Videti u tabeli 3.
Sportisti sa veštačkim ili biosintetskim zaliscima, koji uzimaju antikoagulantnu terapiju ne treba da učestvuju u kontaktnim sportovima.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.