Preporuke
Uloga lekara
Klasifikacija sportova
Urođene srčane mane
Mitralna stenoza
Mitralna regurgitacija
Aortna stenoza
Aortna regurgitacija
Trikuspidalna stenoza
Trikuspidalna regurgitacija
Bolesti više srčanih zalistaka
Stanje nakon operacije ugradnje veštačkog ili biosintetskog srčanog zaliska
Stanje nakon valvuloplastike
Prolaps mitralnog zaliska
Profilaksa bakterijskog endokarditisa
Hipertrofična kardiomiopatija
Dilatativna kardiomiopatija
Aritmogena displazija/kardiomiopatija desne komore
Miokarditis
Perikarditis
Marfan sindrom (MFS)
Sistemska hipertenzija
Ishemijska bolest srca (IBS)
Aritmije i moguća aritmogena stanja
Sinusna bradikardija
Atrioventrikularni blokovi
Supraventrikularne ekstrasistole i tahikardija
Supraventrikularne ekstrasistole
Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija
Sindrom preekscitacije komora (WPW sindrom)
Asimptomatska preekscitacija na EKG-u
Atrijalna fibrilacija
Atrijalni flater
Ventrikularne ekstrasistole (VES)
Non-sustained ventrikularna tahikardija
Spora ventrikularna tahikardija (idioventrikularni ubrzani ritam)
Benigna idiopatska ventrikularna tahikardija
Maligna ventrikularna tahikardija
Simptomi mogućeg aritmogenog porekla: sinkope
Aritmogeni poremećaji: bolest jonskih kanala (kanalopatije)
Produžen QT sindrom
Brugada sindrom
Kateholaminergička ventrikularna tahikardija
Kateter ablacija kod sportista
Pacijenti sa pejsmejkerima (PM)
Pacijenti sa implantiranim kardioverter defibrilatorom (ICD)
Kardiovaskularni efekti doping supstanci kod sportista

Ovde je dat samo pregeled stanja i bolesti u sportskoj kardiologiji. Potpun spisak i preporuke se nalaze u knjigama i preporukama koje smo napisali i preveli. Molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite knjigama.